ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಮುಖಪುಟ

ಗಾತ್ರ(MB)

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

50 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ -2016   60.1MB    Download
49

ಪರಿವರ್ತನೆ - ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದೆಡೆಗೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ -2016

  12.2MB    Download
48 Human Development Performance of Grama Panchayaths in Karnataka-2015   6.91MB    Download
47 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ-2015   7.81MB    Download
46 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿ  - ಓದುವ ಸಾಮಗ್ರಿ   3.31MB    Download
45

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ -2005

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ -2013

(4ನೇ ಆವೃತ್ತಿ)

  34.7MB    Download
44

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ 2013-14

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

  78.5MB    Download
43

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ 2013-14

ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚಟುವಟಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ

ಭಾಗ-4

  6.56MB    Download
42

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ 2013-14

ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚಟುವಟಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ

ಭಾಗ-3

  14.5MB    Download
41

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ 2013-14

ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚಟುವಟಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ

ಭಾಗ-2

  13.7MB    Download
40

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ 2013-14

ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚಟುವಟಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ

ಭಾಗ-೧

 13MB    Download
39

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ 2013-14

ತರಬೇತಿ ವಿನ್ಯಾಸ

  8.27MB    Download
38

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿ 

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗ-2

  17.9MB    Download
37 ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಕುರಿತು ಕರವಸೂಲಿಗಾರರ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ  2.18MB    Download
36 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾಯಿತ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ   4.20MB    Download
35

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾಯಿತ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ

  2.35MB    Download
34 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿ  - ಓದುವ ಸಾಮಗ್ರಿ   5.91MB    Download
33 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಆಡಿಟ್‌ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ತಿರುವಳಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ   3.56MB    Download
32 ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ   7.63MB    Download
31 ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ   8.51MB    Download
30 ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿಎನ್‌ ಆರ್‌ ಇ ಜಿ ಯೋಜನೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೈಪಿಡಿ   7.63MB    Download
29 ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿಎನ್‌ ಆರ್‌ ಇ ಜಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ   48.1MB    Download
28 ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ   3.12MB    Download
27

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ

ತರಬೇತಿ ವಿನ್ಯಾಸ

  1.20MB    Download
26

ಎಂಜಿಎನ್‌ ಆರ್‌ ಇ ಜಿ - ಕರ್ನಾಟಕ

ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ,
ಕೂಲಿಕಾರರ ಆಯ-ವ್ಯಯ ತಯಾರಿ, ಎಂಐಎಸ್ ಕುರಿತು

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ -2013-14

  32.1MB    Download
25

ಎಂಜಿಎನ್‌ ಆರ್‌ ಇ ಜಿ - ಕರ್ನಾಟಕ

ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಹಭಾಗಿತ್ವಯೋಜನೆ ತಯಾರಿ,  ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ,ಎಂಜಿಎನ್‌ ಆರ್‌ ಇ ಜಿ ಎಸ್‌ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಕುರಿತು

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ -2013-14

  26.6MB    Download
24 ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕುರಿತು ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆ   794KB    Download
23 Training Hand Book for Trainers on Gender Responsive Governance        Download
22 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾಯಿತ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ   2.59MB    Download
21 UN Women ಪ್ರೇರಕರ ದಿನಚರಿ    992KB    Download
20 Sensitisation Workshop     2.85MB    Download
19 Procedings of National Seminar on GRAMA SABHA     1.74MB    Download
18 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ     1.55MB    Download
17 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ     2.86MB    Download
16 Planning and Audit    938KB    Download
15 ಜನಯೋಜನೆ - Grassroot Level     97.2KB    Download
14 ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಎಲ್‌ ಎಂ ಕೈಪಿಡಿ   880KB    Download
13 UN Women ಪ್ರೇರಕರ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ   1.22MB    Download
12 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ - ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ   1.40MB    Download
11 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ   1.28MB    Download
10

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ -

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಸಂಪುಟ

  6.94MB    Download
9

LAB TO LAND- ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಭಾರತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇವಕರ ಕೈಪಿಡಿ

  1.10MB    Download
8 LAB TO LAND- ಭಾರತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇವಕರ ದಿನಚರಿ  216KB    Download
7

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ

-ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ

  3.69MB    Download
6 ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ - Success Stories (English Version)   42.5MB    Download
3-5 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ತರಬೇತಿ ಸಾಮಗ್ರಿ
ಜನಾಧಿಕಾರ      Download -1
   download -2
   download 3
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ      Download -1
   download -2
ಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು      Download -1
   download -2
2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ      Download
1 Training Material developed for various trainings organised by ANSSIRD -      Download

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-01-2022 07:03 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅಬ್ದುಲ್‌ ನಜೀರ್‌ ಸಾಬ್‌ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080